Abonnementsvoorwaarden

De hierna opgenomen voorwaarden zijn integraal van toepassing bij het gebruik van TREFZEKER®, ongeacht de hoedanigheid van de gebruiker. Zij vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden, zoals opgenomen op de bestelbon of in een aparte overeenkomst.

Product en intellectuele eigendomsrechten

TREFZEKER® is een online databank van Acerta Consult dat hiervan de volledige intellectuele eigendomsrechten bezit. TREFZEKER® bestaat uit verschillende modules, waarop apart of samen een abonnement kan genomen worden.

Acerta Consult verleent aan de abonnee een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de softwareprogramma’s en databestanden die voorwerp zijn van dit abonnement.

De software, ontwikkeld door Acerta Consult, en de databestanden zijn en blijven de intellectuele en commerciële eigendom van Acerta Consult. De abonnee weet en gaat ermee akkoord dat hij door dit abonnement geen enkel recht op de broncode van de software, noch enig auteursrecht of ander eigendomsrecht verkrijgt. De software, in zover geleverd in het kader van dit abonnement, mag slechts door één abonnee gebruikt worden.

Acerta Consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook veroorzaakt door de installatie, het gebruik of de werking van TREFZEKER®. Acerta Consult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de informatie die via TREFZEKER® beschikbaar wordt gesteld. Zij streeft echter na dat deze informatie overeenstemt met de vigerende reglementering en de heersende interpretatie ervan. Bij wijziging van de reglementering of haar interpretatie streeft Acerta Consult ernaar, haar informatie snel en correct aan deze wijziging aan te passen. Acerta Consult waarborgt niet dat de software zal beantwoorden aan de eisen van de gebruiker, noch dat de werking van de software ononderbroken of foutloos zal geschieden. Bij programma- of datafouten worden de fouten gelokaliseerd en zo snel mogelijk hersteld.

De abonnee verbindt er zich toe de software en gegevensbestanden niet te reproduceren, te wijzigen, te decompileren, te de-assembleren of ervan afgeleide software te creëren.

De abonnee verbindt er zich toe de software en de informatie, opgenomen in TREFZEKER® niet te verdelen, te verhuren of het gebruiksrecht ervan verder te verdelen en die niet te gebruiken in een netwerk, in timesharing, in multi-CPU of multigebruikersconfiguratie, tenzij de overeenkomstige vergoedingen hiervoor betaald zijn.

De abonnee is verantwoordelijk voor het bewaren, het toezicht, het gebruik, het beheer en de controle op het gebruik van TREFZEKER®.

De abonnee zal alle redelijke en mogelijke maatregelen nemen om TREFZEKER® op een veilige manier te bewaren en te beschermen tegen diefstal, openbaarmaking, plagiaat en kopiëren. In dit kader is het hem uitdrukkelijk verboden de aan hem toegekende inlog-identiteit en/of het paswoord aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken. Indien hij er kennis van heeft of vermoedt dat derden over zijn log-in identiteit en/of paswoord beschikken, zal hij dit onmiddellijk meedelen aan Acerta Consult. Op dat ogenblik zal hem een nieuwe log-in identiteit en/of paswoord worden overhandigd en zal de toegang met de vorige onmogelijk worden gemaakt.

De abonnee gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ook na de beëindiging van dit abonnement deze verplichtingen behouden blijven.

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden en/of aan derden worden overgemaakt, ongeacht de wijze van kopiëren, tenzij hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Acerta Consult. Deze bepaling geldt niet voor beperkte kopieën (maximum 10 lijnen) mits uitdrukkelijke en volledige bronvermelding. Het is de gebruiker in alle gevallen, ook voor minder dan 10 lijnen, verboden om de informatie, opgenomen in TREFZEKER®, te gebruiken in ChatGPT of gelijkaardige AI-tools.

De inhoud van TREFZEKER® wordt dagelijks aangepast. De leveringen van updates van gegevens en bijwerkingen, uitbreidingen en andere wijzigingen aan het programma en databestanden, waarvan Acerta Consult oordeelt dat zij logische verbeteringen van het oorspronkelijk concept zijn, zijn vervat in de jaarlijkse abonnementsbijdrage.

TREFZEKER® wordt aangeboden onder de vorm van een abonnement. Acerta Consult verleent aan de abonnee een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht op de softwareprogramma’s en databestanden die voorwerp zijn van dit abonnement. Het abonnement wordt op jaarbasis gerekend en is opzegbaar tegen het einde van het abonnementsjaar, mits een opzegtermijn van 2 maanden.

Prijs

De abonnementsprijs wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen, zoals gepubliceerd door het Statbel, volgens volgende formule: P = P0 * (S/S0)
Waarbij:
P = abonnementsprijs op 1 januari van het jaar X
P0 = abonnementsprijs op 1 januari van het jaar (X-1)
S = Consumptieprijsindex  (basisjaar 2013) zoals gepubliceerd door Statbel voor de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar X
S0 = Consumptieprijsindex (basisjaar 2013) zoals gepubliceerd door Statbel voor de maand november van het jaar voorafgaand aan X-1

Het resultaat van de formule zal worden afgerond naar de lagere eenheid, indien het resultaat na de komma kleiner is dan 50 en naar de hogere eenheid, indien het resultaat na de komma 50 of meer is.

De indexering wordt jaarlijks toegepast vanaf de aanvang van een nieuwe abonnementsperiode van 12 maanden en bedraagt minstens 2%.

Opzeg abonnement

Elk abonnementsjaar heeft een duur van 12 maanden. Het abonnementsjaar wordt geacht in te gaan op de dag van de ondertekening van de bestelbon. Het abonnement is opzegbaar tegen het einde van het abonnementsjaar, mits naleving van een opzeggingstermijn, die minstens 2 maanden voor het einde van het abonnementsjaar aan Acerta Consult moet worden betekend. De opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Acerta Consult kan op elk moment de overeenkomst opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van 2 maanden.
Het abonnement Trefzeker is niet gekoppeld aan een eventuele aansluiting bij Acerta Sociaal Secretariaat, behalve voor volgende modules: sectorale gids en (gratis) modeldocumenten. Dit betekent dat het Trefzeker-abonnement niet automatisch stopgezet wordt wanneer de samenwerking met Acerta Sociaal Secretariaat een einde neemt, behalve voor de hierboven vermelde modules.

Betaling van facturen

De facturatie gebeurt bij levering van het product. In geval van abonnement wordt de factuur jaarlijks bezorgd n.a.v. de start van het nieuwe abonnementsjaar. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze facturen te Leuven, netto en zonder disconto, binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar.

Voor iedere rekening die op de vervaldag niet betaald is, zal vanaf de 31ste dag na de factuurdatum, van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn.

Indien de cliënt in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag en hem een aanmaning tot betaling wordt verstuurd, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met 10 %, zonder dat dit bedrag minder kan zijn dan 50 euro.

Bevoegde rechter

In geval van betwisting omtrent de geleverde producten en/of de facturatie ervan zijn enkel het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Leuven of de Rechtbank van Koophandel te Leuven bevoegd.